Türk Hukuku Araştırma Merkezi

Bilindiği üzere Federal Almanya ile Türkiye arasında uluslararası ilişkiler oldukça yoğundur; bu vakıa, her iki ülkenin hem ulusları hem de insanları için geçerlidir.

Bu ilişkilerin kökleri 20. yüzyılın 60’lı yıllarına dayanmaktadır. O yıllarda çok sayıda Türk misafir işçi Almanya’ya gelmişti. Almanya’ya gelen Türk misafir işçilerin bir kısmı Türkiye’ye geri dönmüş olsalar bile, büyük bir kısmı şu ana kadar üçüncü ve dördüncü kuşak olarak hâlâ Almanya’da yaşamaktadır. Bunların bir kısmı da Türk kökenli Alman vatandaşıdır. Ayrıca günümüzde Almanlar ve Türkler arasında evlilik ve akrabalık ilişkileri de mevcuttur. Karma evlilikler hem Türkiye’de hem de Almanya’da mevcut olduğundan, bu durum her iki ülke için de geçerlidir.

Tüm bu insanların hem Alman hem Türk aile hukuku, miras hukuku ve uluslararası özel hukuk alanlarında hukuki sorunları veya temas noktaları bulunmaktadır.

Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler de önemli ölçüde artmıştır. Örneğin Almanya’ya Türk mallarının ithalatı 2013 yılının Mart ayında 1.154 milyar dolar olarak gerçekleşirken, aynı dönemdeki ihracat da 2.035 milyar dolara ulaşmıştır (bkz. www.tuik.gov.tr).

Alman ve Türk müteşebbislerinin, Türkiye ve Almanya’da karşılıklı olarak kurdukları şirket sayılarının da ciddi oranda arttığı gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda da doğal olarak her iki ülkenin hukuk sistemlerini tanıma ihtiyacı hasıl olmaktadır. Şüphesiz, yatırım kararlarının alınabilmesi için maliyetin yanısıra yatırım yapılacak ülkenin politik ve hukuk sistemine güvenin tam olması gereklidir.

Bu olgular, yukarıda bahsi geçen sorunları çözmeye odaklanmış olan ve genellikle Alman ve Avrupa hukuku ile karşılaştırmalı çalışacak olan bir Türk Hukuku Araştırma Merkezi kurmak için bizi motive etmiştir. Somut olarak bu amaç doğrultusunda, aşağıda zikredilen projeler gerçekleştirilmeye çalışılacaktır:

• Öğrencilere yönelik olarak Türk hukukuyla ilgili ve kısmen karşılaştırmalı olarak yoğunlaştırılmış eğitim ve öğretim faaliyetleri.

• Öğrenci ve uygulayıcılara yönelik sempozyumlar- (örneğin iş hukuku, rekabet hukuku, aile ve miras hukuku alanlarında). Bu faaliyetler, örneğin rekabet hukuku alanında Türk Rekabet Kurumu ile veya iş hukuku alanında bir işverenler derneği (örneğin Tekstil Sanayii İşverenler Derneği) ile birlikte gerçekleşebilir.

• Alman-Türk doktora tezlerinin kabulü.

• Türk hukuku sorunlarının çözümü için platform oluşturma (Türk hukuku ile ilgili mütalaa ve bilirkişilik raporu düzenleme, örneğin Türk aile hukuku, miras hukuku veya ticaret hukukunda), örneğin Alman mahkemeleri için. Böylelikle bu hususta Prof. Dr. Dr. h. c. Mathias Rohe, M. A., Prof. Dr. Ali Yarayan ve Prof. Dr. Kemal Şenocak, LL.M. mahkeme nezdinde uzmanlık pozisyonları üstlenmektedirler.

• Türk hukukuna ilişkin bilimsel kaynakların yer alacağı kütüphanenin zenginleştirilmesi. Böylece Friedrich-Alexander-Üniversitesi Erlangen-Nürnberg’de karşılaştırmalı hukuk çalışmaları daha kolay gerçekleşebilecektir.

Uzun vadeli olarak aşağıdaki projeleri de gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz:

• Türk mevzuatının Avrupa Birliği kurallarına uygunluğunu denetlemeye odaklı uzmanlık merkezi.

• Öğrenciler için yüksek lisans programlarının düzenlenmesi. Söz konusu projenin Türkiye ve Almanya’da yoğunlaştırılmış eğitim programı şeklinde gerçekleştirilmesi.

• Mezun olan hukukçular için yüksek lisans programlarının düzenlenmesi, bu projenin de Türkiye ve Almanya’da yoğunlaştırılmış eğitim programı şeklinde gerçekleştirilmesi.

• Türk hukuku ile ilgili monografi dizisi, kısmen de Alman hukuku ile karşılaştırmalı olarak.

Türk Hukuku Araştırma Merkezimizin faaliyetleri kişisel olarak Prof. Dr. Mathias Rohe, M.A., Prof. Dr. Ali Yarayan ve Prof. Dr. Kemal Şenocak, LL.M. tarafından yürütülmektedir.

Die deutsche Version der Seite finden Sie hier: